Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim - Strona główna



Rekrutacja 2014/15

  Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp. na rok szkolny 2014/2015.

 

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM

 

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ustala następujące zasady i kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych  w roku szkolnym 2014/2015.

 1. Kandydaci składają wnioski w terminie od 14 maja  do 28 maja 2014r.
 2. Składanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginałów lub kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( od 27 czerwca do 1 lipca 2014r. do godziny 1500 ).
 3. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów do szkoły (do 4 lipca 2014r. do godziny 900 ).
 4. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

a)     oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych ( od 4 lipca do 7 lipca 2014r. do godz. 1500)

b)    oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole ( od 4 lipca do 7 lipca 2014r. do godz. 1500)

c)     dwie fotografie podpisane na odwrocie 

d)     kartę zdrowia ucznia  wydaną przez społeczną służbę zdrowia  lub  lekarza szkolnego

e)      wyciąg aktu urodzenia

f)       ewentualnie: - dyplom konkursu przedmiotowego szczebla wojewódzkiego

                                 - dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy,   

                                   sportowych lub  artystycznych organizowanych  co

                                   najmniej na  szczeblu powiatowym 

                           - orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

g)    oświadczenie o wyborze kierunku (A, B, C, D, E, F) i dwóch  spośród czterech języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański lub j. rosyjski). Język wiodący powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum.

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  do  szkoły (do 8 lipca 2014r. do godziny 1000). 
 2. W procesie  rekrutacji będą brane pod uwagę następujące wyniki: 

a)          100   punktów -     za egzamin gimnazjalny

b)         100 punktów - za oceny z j. polskiego i trzech wybranych   przedmiotów  oraz inne osiągnięcia (maksymalnie kandydat może ich zdobyć 200).  

 1. Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się  w następujący sposób:

a)     wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)

b)    wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:

a)    80 punktów - z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych

          przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (do 20 punktów

           z   każdego przedmiotu w przypadku oceny celującej )

b)    6 punktów -  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

c)    co najwyżej 14 punktów za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

·         8 punktów - uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty konkursów organizowanych przez   kuratora oświaty albo

·         5 punktów - uzyskanie jednego tytułu finalisty konkursów organizowanych przez   kuratora oświaty

·         do 3 punktów -  za uzyskanie wysokich miejsc (nagrodzonych lub określonych  zwycięskim tytułem) w zawodach: wiedzy, sportowych lub artystycznych, organizowanych  co najmniej na szczeblu powiatowym (1 miejsce – 3 punkty, 2 miejsce- 2 punkty, 3 miejsce – 1 punkt)

·         do 3 punków -  za stałą aktywność społeczną na  rzecz  środowiska szkolnego,  szczególnie w formie wolontariatu

 1.  Przy obliczaniu ilości punktów za oceny z  przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się zasadę:

      a)   celujący               - 20 punków

      b)   bardzo dobry      - 16 punktów

      c)   dobry                   - 12 punktów

      d)   dostateczny         -   8 punktów

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od ustalonych szczegółowych kryteriów przyjęć.
 2.  Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem (17) 22 16 112. 

 

Założenia oferty szkolnej:

 

1.      Szkoła oferuje nauczanie w sześciu kierunkach kształcenia.

2.      Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez  grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).

3.      Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.

4.      W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów tylko w zakresie podstawowym.

5.       Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany kierunku kształcenia, a tym samym rozszerzeń -  których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.

6.      W klasie drugiej rozpocznie się nauczanie przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo (w klasach o rozszerzeniach ścisłych) i przyroda (w klasie o rozszerzeniu humanistycznym.

7.      W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także -  międzyooddziałowych,
z podziałem na stopnie zaawansowania.

8.      Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugi język obcy ( hiszpański, rosyjski, niemiecki  lub angielski ) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

9.      W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

 

 

Proponowane kierunki kształcenia  na rok szkolny 2014/2015

 

Proponowane

oddziały

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

 

A

 

MENADŻERSKI

matematyka i geografia

oraz

informatyka  lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

geografia

 

B

 

POLITECHNICZNY

matematyka i fizyka

oraz

informatyka lub  język angielski

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 

C

 

DZIENNIKARSKO-PRAWNY

 

klasa pod patronatem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ w Rzeszowie

język polski i historia

oraz

wos lub  język angielski

język polski

język obcy

historia

wos

 

D

 

TURYSTYCZNO-EKONOMICZNY

biologia i geografia

oraz

wos lub  język angielski

język polski

język obcy

biologia

geografia

E

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

klasa pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej

geografia i wos

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy

geografia

wos

 

F

 

RATOWNICZO-MEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub  język angielski

język polski

język obcy

biologia

chemia

 

 

Rekrutacja

Sukcesy absolwentów

Współpraca międzynardowa

Film promocyjny

Znajdź nas na Facebooku już wkrótce Liceum na www.nk.pl Podążaj za twitterem

LIPDUB

Najnowsze galerie