kredyty bez bik

Cele i zdania szkoły

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

§ 11

1.Kształcenie i wychowanie w liceum ma na celu wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, moralny, społeczny, estetyczny, fizyczny – rozwój uczniów, opierający się na ich indywidualnych zainteresowaniach i predyspozycjach psychicznych, a pozostający w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i ekologicznego stylu życia.

2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)umożliwia pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

2)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego,

3)umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i sprostanie wymaganiom rekrutacji na wyższe uczelnie,

4)przygotowuje absolwentów do pełnienia zadań w życiu społecznym i w rodzinie,

5)kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,

6)kształtuje właściwe postawy wobec problemów środowiska,

7)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum,

8)organizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

 

 

 

 

 § 12

1.Realizując cele i zadania wychowawcze,szkoła przyjmuje, że:

1)wychowanie powinno obejmować całą osobowość człowieka, jego sferę moralną, umysłową i fizyczną,

2)w procesie wychowania i kształcenia realizowana jest zasada podmiotowości uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 13

 1. Wykonując zadania opiekuńcze, liceum zapewnia opiekę oraz pomoc wszystkim uczniom, a w szczególności:
 1. uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej,
 2. uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,
 3. uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej.
  1. Formami pomocy, o których mowa w §13, ust.1 pkt. 3) są:
 1. porady i konsultacje udzielane przez pedagoga i wychowawców,
 2. spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi specjalistami,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w przypadku kłopotów ze zrozumieniem
  i opanowaniem treści programowych,
 4. pomoc w ubieganiu się o zapomogi losowe i stypendia z odpowiednich instytucji,
 5. organizowanie akcji charytatywnych,
 6. zapomogi losowe z funduszy rady rodziców.

§ 14

 1. Opiekę nad uczniami liceum sprawują:

1)na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)podczas zajęć poza terenem szkoły – wychowawcy, nauczyciele lub – za zgodą dyrektora – rodzice uczniów bądź pełnoletni opiekunowie, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem tych zajęć,

3)podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.

2.Uczniowie otoczeni są opieką ze strony higienistki szkolnej, doraźnie lekarza, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.

3.Liceum umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie oraz rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez indywidualny tok lub program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

5.Na wniosek poradni pedagogiczno-psychologicznej szkoła zapewnia uczniom indywidualne nauczanie.

6.Pomocy pedagogicznej lub psychologicznej uczniom udziela pedagog szkolny.

7.Szkoła organizuje system poradnictwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

§ 15

1.      Szkoła, uznając prawo rodziców i uczniów do religijnego wychowania ich dzieci, organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i/lub etyki.

 1. Uczestnictwo lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii i/lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3.      Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w szkole. Wpływa na średnią ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Szczegółowe zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych wynikają z rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo uzyskania trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dni przeznaczone na rekolekcje mogą być wykorzystane w innym terminie (na życzenie nauczyciela religii) po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

§ 16

 1. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w placówce, w tym podczas zajęć organizowanych przez szkołę lub przy udziale jej pracowników, następuje przez:
 1. bezwzględne respektowanie aktualnych wymogów przepisów bhp,
 2. likwidację wszelkich niezgodności z przepisami bhp, w tym także zagrożeń dla zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy uczniów i pracowników,
 3. instruowanie uczniów o zasadach bhp i dokumentowanie realizacji tego obowiązku,
 4. organizowanie bądź zlecanie terminowych, okresowych kursów z zakresu bhp dla nauczycieli i innych pracowników,
 5. przeprowadzanie i pośredniczenie w zbiorowym ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i pracowników (za ich zgodą),

6)     organizację wewnętrznej służby bhp ,

 1. współdziałanie z innymi organami państwowymi w zakresie bhp.

2.Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

1)nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

2)nauczyciele i inni pracownicy powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

3)upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

4)nauczyciele lub inni pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadamiać dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3.Uczniowie na teren szkoły nie powinni wnosić cennych okryć wierzchnich, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego oraz drogiej biżuterii, a także innych wartościowych przedmiotów osobistych.

4.Posiadanie rzeczy wymienionych w ust.3, w tym telefonów komórkowych, przez uczniów odbywa się na ich odpowiedzialność, a szkoła nie odpowiada za ich ewentualną utratę.

§ 17

Szkoła ma opracowane procedury interwencyjne w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją oraz procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

§ 18

W pomieszczeniach budynku szkolnego i najbliższym jego otoczeniu zainstalowane są kamery wizyjne zapewniające całodobowy monitoring obiektu. Ponadto szkoła zabezpieczona jest systemem alarmowym.