kredyty bez bik

DLA MATURZYSTY I NIE TYLKO.....

DLA MATURZYSTY I NIE TYLKO.....

BIBLIOGRAFIA    [LITERATURA]

 

PODMIOTOWA

 

     publikacje, utwory pisarza

 

                PRZEDMIOTOWA

Opracowania o autorze

-opracowania krytyczno literackie utworów

-opracowania do danego tematu

-opracowania o autorze

 

np. bibliografia osobowa

 

wszystkie utworu napisane przez pisarza

 

opracowania o autorze i jego

         twórczo?ci

 

2

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

uporz?dkowany zespó? danych o ksi??ce lub innym dokumencie s?u??cych do jego identyfikacji.

 

WYDAWNICTWO

ZWARTE [ksi??ka]

 

 

z has?em autorskim

 

Wzór:

Nazwa autora:  Tytu?. Wydanie. Miejsce wydania.  Nazwa wydawcy.

Rok wydania. nr ISBN

Przyk?ad:

S?odowy A.: Lubi? majsterkowa?. Wyd.8.  Warszawa.  

Wydawnictwa Nauko - Techniczne. 1984. 

 ISBN 83-204- 0611-0

 

 z has?em tytu?owym

Wzór:

 Tytu?. Nazwa redaktora Red. Oznaczenie wydania.  Miejsce wydania. Nazwa wydawcy. Rok wydania. nr ISBN

 Przyk?ad:

 Biblioteka szkolna. Red. E. Bia?kowskiej. Wyd. 2 zmien. i  popr. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986. ISBN 83-02-02655-7

ODR?BNA CZ??

WYDAWNICTWA

ZWARTEGO

ZBIOROWEGO

[ARTYKU?]

 niezale?na jednostka stanowi?ca cz??? dokumentu np. rozprawa, esej

Wzór:

Nazwa autora artyku?u: Tytu? artyku?u. W: Tytu? pracy zbiorowej. Nazwa redaktora. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania.  Strony zaj?te przez artyku?                        

Przyk?ad:

Go?licki J.: Poezja Antoniego S?onimskiego. W: Autorzy naszych lektur. Red. W. Maci?g. Wyd. 4 zmien. Wroc?aw. Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1987.  s. 28-36       

Przy opisie artyku?u z ksi??ki nie umieszczamy numeru ISBN                                           

FRAGMENT

WYDAWNICTWA

ZWARTEGO

dzia? ksi??ki w zasadzie samodzielny, zwi?zany z dzia?ami pozosta?ymi, a ca?a ksi??ka jest tego samego autorstwa

Wzór:

Nazwa autora: Tytu?. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania.  Tytu? fragmentu ksi??ki. strony zaj?te przez fragment

Przyk?ad:

Nofer-?adyka A.: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna. 1988  U schy?ku dnia. s. 376-425

Przy opisie artyku?u z ksi??ki nie umieszczamy numeru ISBN   

ARTYKU?

W CZASOPI?MIE

 

Wzór:

Nazwa autora artyku?u: Tytu? artyku?u. „Tytu? czasopisma”  Rok czasopisma  Nr czasopisma   Strony zaj?te  przez artyku?

Przyk?ad :

Mazurkiewicz J. : Sporz?dzanie bibliograficznych zestawie? tematycznych. „Biblioteka w Szkole” 1992 nr 2 s.15-16   

Zamiast tytu? czasopisma w cudzys?owie mo?na napisa? go kursyw?

RECENZJA

W CZASOPI?MIE

Wzór:

Nazwa autora ksi??ki recenzowanej: Tytu? ksi??ki recenzowanej. Miejsce wydania ksi??ki recenzowanej. Rok wydania ksi??ki recenzowanej.  Rec. Nazwa autora recenzji. Tytu? recenzji. Tytu? czasopisma, w którym zamieszczono recenzj?. Rok czasopisma Numer  czasopisma  Strony zaj?te przez recenzj?

Przyk?ad:

Lepianka Maciej: I w nast?pnym dniu. Warszawa. 1996. Rec. Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Ksi??ki” 1997 nr 7 s.48

 

WYWIAD

Wzór

Nazwa osoby udzielaj?cej wywiad: Tytu? wywiadu. Rozmow? przeprowadzi? imi? i nazwisko "Tytu? czasopisma" w którym przeprowadzono wywiad. Rok czasopisma. Numer czasopisma strony zaj?te przez  wywiad

Przyk?ad:

Kie?lowski Krzysztof: Ci?gle poszukuj?. Rozmow? przeprowadzi? Stefan W?grzyn „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE: KSI??KA

Zaleca si? stosowanie nast?puj?cych okre?le? podanych w nawiasach kwadratowych [online], [CD - ROM], [ta?ma magnetyczna], [dyskietka], W przypadku dokumentów które mog? podlega? zmianom (dokumenty online) nale?y poda? dat?, kiedy dokument by? rzeczywi?cie przegl?dany, ujmuj?c ja w nawiasy kwadratowe. Dat? dostepu nale?y poprzedzi? wyra?eniem "dostep" np. [dost?p:  3 wrze?nia 2004 r.] lub [dost?p: 2004-09-03]

Wzór:

Autor: Tytu?. Typ no?nika [podany w nawiasie kwadratowym np. [CD-ROM]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Nr ISBN

Przyk?ad:

Kopali?ski W?adys?aw: S?ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj?zycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. ?ód?. PRO-media CD. 1998. ISBN 83-7231-731-3

 

FRAGMENT

ELEKTRONICZNEJ KSI??KI

 

Przyk?ad:

Kopali?ski W?adys?aw: Wielki multimedialny s?ownik W?adys?awa Kopali?skiego [CD-ROM] Wersja 1.00.000. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2000. S?ownik eponimów czyli wyrazów odimiennych.

ARTYKU? Z ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA

 

Przyk?ad :

Sawicki Lew: Czy pokemony mog? chodzi? do szko?y? W: „Biblioteka w Szkole” [online]. 2001 nr 5 [dost?p 28 pa?dziernika 2004].  Dost?pny w World Wide Web: www.vulkan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2001/05/czy pokemony

 

Publikacja istniej?ca samodzielnie w Internecie                                       

Przyk?ad:

Le?kiewicz Izabela: Rola sztuki  ?yciu m?odego cz?owieka. [online]. [dost?p: 30 kwietnia 2004]. Dost?pny w Internecie: http://eduseec.interklasa.pl

 

ILUSTRACJE

[reprodukcje obrazów, ilustracje rze?b]                                          

sporz?dzi? opis jak dla artyku?u (odr?bnej cz??ci wydawnictwa zwartego lub czasopisma)

FILM

                                     

Przyk?ad:

Pan Tadeusz[film]. Re?. Andrzej Wajda. [kaz. wiz. VHS] Warszawa: Vision Film, 1999

UTWÓR MUZYCZNY Z P?YTY

                                     

Przyk?ad:

Chopin Fryderyk: Etiuda C- moll "Rewolucyjna". W; Chopin: Utwory fortepianowe. [p?yta CD]. Point Classics AG, 1997


P.S.

Tak powinien wygl?da? opis bibliograficzny dokumentu wg normy PN-ISO 690 z 2002 r.

Elementy opisu bibliograficznego wyt?uszczone drukiem s? obowi?zkowe.

 

Informacje o ksi??ce konieczne do opisu bibliograficznego wybieramy z  karty tytu?owej i z odwrocia karty tytu?owej, nie z ok?adki. Na ok?adce nie zawsze jest w?a?ciwy tytu? dzie?a.

Wykaz opisów bibliograficznych tworzy bibliografi? za??cznikow? [wykaz wykorzystanych dokumentów]. Opisy bibliograficzne szereguje si? w ró?ny sposób: alfabetycznie, tematycznie, chronologiczne. Swoje opisy dokumentów powinni?cie podzieli? na dwie grupy:  literatur? [bibliografi?] podmiotu i literatur? [bibliografi?] przedmiotu. Ze wzgl?du na stosunkowo niewielk? liczb? dokumentów w Waszych pracach wydaje si? zasadne porz?dkowanie – szeregowanie dokumentów w porz?dku alfabetycznym wed?ug nazwisk autorów w obr?bie wydzielonych grup. Je?eli opis dokumentu rozpoczyna si? od tytu?u, przy szeregowaniu alfabetycznym uwzgl?dniamy tytu?.

Co to jest ISBN?

Skrót od angielskiej nazwy International Standard Book Number – Mi?dzynarodowy Znormalizowany Numer Ksi??ki. Na ?wiecie pojawi? si? od 1971 roku a w Polsce od 1974 roku. Symbol nadawany ka?dej wydanej ksi??ce. Sk?ada si? z czterech cz?onów oddzielonych kresk? poziom? np.

                                                         ISBN 83-7319-402-9

                                                    

1 cz?on: 83 – oznaczenie kraju ; Polska ma numer 83

2 cz?on:  7319 -  oznaczenie wydawcy, w tym wypadku Wydawnictwo Muza

3 cz?on:  402 – numer konkretnej ksi??ki w tym wydawnictwie, w tym wypadku Leksykon

                         w?tków mi?osny  W?adys?awa Kopali?skiego

4 cz?on: 9 – automatyczna kontrola poprawno?ci symbolu

 

 

 

Uczniów naszej szko?y, przygotowuj?cych prezentacje, obowi?zuje nast?puj?cy opis bibliograficzny dokumentów:

 

BIBLIOGRAFIA [LITERATURA]

 

PODMIOTOWA

 

 

Nazwisko imi? [mo?e by? inicja?] autora tytu? [w cudzys?owie lub kursyw?],  miejsce wydania, rok wydania.

 

Np.

Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Warszawa, 1970.

 

Opisy bibliograficzne nale?y u?o?y? alfabetycznie.

 

Do prezentacji mo?esz wykorzysta? 4-5 tekstów kultury.

PRZEDMIOTOWA

 

 

Nazwisko imi? [mo?e by? inicja?] autora tytu? [w cudzys?owie lub kursyw?],  miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania.

 

Np.

Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Warszawa, Czytelnik, 1970.

 

Opisy bibliograficzne nale?y u?o?y? alfabetycznie.

 

Do prezentacji mo?esz wykorzysta? 4-5 opracowa? krytyczno literackich,

w tym jeden s?ownik.

 

                                                                                                                           

MATURZYSTO!!!

 

Na miesi?c przed egzaminem z j?zyka polskiego powiniene? przedstawi? nauczycielowi swoja bibliografi? za??cznikow?, czyli wykaz dokumentów, które wykorzysta?e? przygotowuj?c prezentacj?.                                                                                                                                                                                                                                     oprac. nauczyciel bibliotekarz

                                               E. Skotniczny