kredyty bez bik

Kalejdoskop zawod?w

CEL PROJEKTU:
  • Wdra?anie uczniów naszej szko?y do aktywnego i ?wiadomego uczestnictwa w ?yciu gospodarczym kraju oraz Unii Europejskiej poprzez przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia i wyboru zawodu.
  • Doskonalenie umiej?tno?ci korzystania z ró?nych ?róde? informacji, aby aktywnie rozwija? zainteresowania rynkiem pracy.
  • Dokonanie analizy zainteresowa? i predyspozycji ucznia do wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia i wyboru zawodu w przysz?o?ci.

OPIS PROBLEMU:

W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie ogl?dn? serie filmów szkoleniowych „KALEJDOSKOP ZAWODÓW”, w których przedstawione s? wady i zalety ró?nych zawodów oraz jakie predyspozycje i wykszta?cenie nale?y posiada?, aby je wykonywa?. Po wy?wietleniu filmu wychowawca mo?e zaproponowa? uczniom dyskusj? na temat wyboru w przysz?o?ci zawodów przedstawionych w filmie lub poprosi? uczniów o wype?nienie KART PRACY UCZNIA przygotowanych przez koordynatora projektu.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

CZAS REALIZACJI: rok szkolny 2009 / 2010

MIEJSCE REALIZACJI:

Liceum Ogólnokszta?c?ce m. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p.

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Terminy realizacji projektu ustalaj? wychowawcy klas.

Wychowawcy po zrealizowaniu projektu proszeni s? o wype?nienie KART REALIZACJI PROJEKTU do koordynatora projektu.