kredyty bez bik

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 42

 1. W liceum zatrudnieni są:
 1. nauczyciele,
 2. pedagog szkolny,
 3. pracownicy administracji,
 4. pracownicy obsługi.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 43

1.Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2.Zadania i obowiązki nauczycieli:

 1. właściwa realizacja procesu dydaktycznego, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 2. życzliwe, podmiotowe traktowania uczniów, w tym:

a)udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, we współpracy z pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

b)rozwijanie zainteresowań uczniów, np. poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, wycieczek przedmiotowych, konkursów itp.,

 1. bezstronne i sprawiedliwe ocenianie, z udzielaniem informacji zwrotnej uczniom na temat ich stanu wiedzy oraz wykorzystaniem różnorodnych technik, osiągnięć uczniów według zasad i kryteriów określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
 2. wpisanie do dzienników lekcyjnych ocen śródrocznych i rocznych do ostatniego dnia tygodnia nauki (piątku), poprzedzającego dzień klasyfikacji śródrocznej lub rocznej,
 3. przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
 4. dbanie o porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, o pomoce naukowe, inny sprzęt oraz wystrój szkoły i jej otoczenia,
 5. wykonywanie poleceń służbowych i realizowanie zarządzeń dyrektora szkoły, wydawanych w ramach jego kompetencji,
 6. znajomość programu nauczania, podstawy programowej i wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów,
 7. bieżące i rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej,
 8. korzystanie z szerokiego zakresu metod nauczania i uczenia się,
 9. korzystanie z wielu pomocy dydaktycznych i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie oraz opracowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów,
 10. diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów,
 11. motywowanie uczniów,
 12. szukanie informacji zwrotnej u uczniów, ich rodziców i współpracowników oraz informowanie uczniów i ich rodziców o wynikach w nauce,
 13. modyfikowanie strategii nauczania w świetle otrzymanej informacji zwrotnej,
 14. doskonalenie swoich kompetencji dydaktycznych oraz wychowawczych (np. samodoskonalenie, udział w warsztatach, wykładach, seminariach),
 15. znajomość przepisów i procedur prawa oświatowego, w tym przepisów wewnątrzszkolnych,
 16. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, komisji i zespołów, do których zostali powołani,
 17. przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji uczniów,
 18. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 19. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
 20. przyjęcie funkcji opiekuna stażu,
 21. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 22. ponoszenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz służbowej przed władzami szkoły za:

a)tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów,

b)zniszczenie lub stratę majątku albo wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia,

b)      realizowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN.

§ 44

1.Nauczyciele mają prawo do:

1)poszanowania godności osobistej i godności zawodu,

2)zgłaszania dyrektorowi potrzeb w zakresie materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do wykonywania pracy,

3)wyrażania opinii we wszystkich sprawach szkoły,

4)zgłaszania pod adresem rady pedagogicznej i dyrektora postulatów związanych z pracą liceum,

5)wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad rady pedagogicznej i zespołu wychowawców,

6)proponowania innowacji pedagogicznych oraz ich wdrażania i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)opracowywania autorskichprogramów kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)swobodnego doboru treści nauczania wykraczających poza program nauczania, z uwzględnieniem celów i zadań liceum oraz potrzeb uczniów,

9) wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

10) organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych, a także podejmowania innych przedsięwzięć edukacyjnych służących jak najwyższym efektom kształcenia i wychowania,

11) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

12)    realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy (bez konieczności stosowania procedury zamówień publicznych) .

§ 45

 1. Nauczyciele należą do zespołów przedmiotowych, składających się z nauczycieli przedmiotów pokrewnych:
 1. zespół przedmiotów humanistycznych,
 2. zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 3. zespół języków obcych,
 4. zespół wychowawczy.
 1. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora szkoły.
 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podręczników,

2)organizowanie sesji popularnonaukowych dla zainteresowanych uczniów,

3)organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ekspery­men­talnych programów nauczania,

6)organizowanie konkursów ogólnoszkolnych oraz szkolnego etapu konkursów i olimpiad przedmiotowych,

7)organizowanie współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami pozaszkolnymi.

4.W szkole tworzy się zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą:

1)nauczyciele-wychowawcy,

2)pedagog szkolny,

3)wicedyrektor szkoły.

5.Główne zadania zespołu wychowawczego to:

1)podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości wychowanków,

2)planowanie zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji w każdym roku szkolnym,

3)ocenianie efektów działań wychowawczych,

4)wspieranie samorządnych działań zespołów uczniowskich,

5)współdziałanie z radą rodziców w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 1. W szkole działają ponadto powołane przez dyrektora zespoły zadaniowe.

§ 46

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Wicedyrektor w szczególności:
 1. wykonuje obowiązki dyrektora szkoły, w przypadku jego nieobecności,
 2. przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych (planu pracy szkoły, harmonogramu i zakresu dyżurów pełnionych przez nauczycieli, kalendarza szkolnego),
 3. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas, ich zespołu, zespołów przedmiotowych i biblioteki,
 4. utrzymuje kontakty, z ramienia dyrektora szkoły, z rodzicami uczniów, odpowiada za ich postulaty, wnioski i załatwia je w zakresie powierzonym mu przez dyrektora,
 5. współdecyduje w sprawach bieżących procesu pedagogicznego oraz decyduje w kwestiach wychowawczo-opiekuńczych,
 6. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, pełni nadzór pedagogiczny,
 7. kontroluje na bieżąco dokumentację pedagogiczną: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, oraz dokumentację innych spraw dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
 1. Wicedyrektor używa pieczątki osobistej, podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji oraz te, które zostaną mu powierzone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, i organem prowadzącym szkołę za prawidłowość i skuteczność wykonywania powierzonych mu obowiązków.

§ 47

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny na podstawie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Do zakresu jego działań należy:

1)

2)

3)

4)

5) oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

6)

7)

8)oraz w zakresie doradztwa zawodowego

9)

10)

§ 48

1.Dla zapewnienia sprawnej działalności opiekuńczo-wychowawczej dyrektor wyznacza nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców oddziałów.

2.Prowadzenie oddziału przez wychowawcę powinno objąć cały cykl kształcenia.

3.Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej pełnienie obowiązków wychowawcy,

2)na uzasadnioną prośbę nauczyciela wychowawcy,

3)na uzasadniony wniosek uczniów lub ich rodziców.

§ 49

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności poprzez:

1)tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniowskiego,

3)pełnienie roli mediatora w rozstrzyganiu kwestii spornych, rozwiązywanie konfliktów.

2.W wykonywaniu tych zadań wychowawca współdziała z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie uczniów: rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów.

§ 50

1.Do obowiązków wychowawcy należy:

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i ich wyniki w nauce, a w szczególności:

a)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w szkole,

b)interesowanie się postępami uczniów,

c)dbałość o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia, usprawiedliwianie nieobecności uczniów i monitorowanie absencji,

d)organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów i zdolności,

2)konsekwentna realizacja celów i zadań ujętych w programie wychowawczym liceum i ustalonych na jego podstawie głównych zadań wychowawczych szkoły w danym roku szkolnym,

3)kształtowanie samodzielnych działań uczniowskich oraz zespołu klasowego,

4), organizowanie spotkań i innych form współdziałania z rodzicami,

5)rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów i inicjowanie działań w celu ich zaspokojenia,

6)wykorzystywanie godzin z wychowawcą zgodnie z potrzebami uczniów, zadaniami liceum oraz programem wychowawczym i programem profilaktyki,

7)wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału, a w szczególności:

a)prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

b)wypełnianie świadectw szkolnych,

c)sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału, sprawozdań i innej dokumentacji pedagogicznej,

d)wykonywanie innych czynności administracyjnych związanych z opieką nad oddziałem.

8)ustalanie oceny zachowania według kryteriów przyjętych przez radę pedagogiczną,

9)comiesięczne podliczanie frekwencji (do 15 dnia każdego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc) w dzienniku lekcyjnym.