kredyty bez bik

Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 71

Statut szkoły jest dostępny dla zainteresowanych w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 72

Szkoła posługuje się małą i dużą pieczęcią okrągłą z napisem:

  1. Pieczęć mała – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
  2. Pieczęć duża – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

 

§ 73

Szkoła używa pieczątki podłużnej o treści: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski tel./fax 2216112 Regon 690691060 NIP 8181353449.

§ 74

Nazwa szkoły umieszczona jest na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę.

§ 75

  1. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny. Uroczystości szkolne (obchody świąt narodowych, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Patrona, inne doniosłe uroczystości) rozpoczynają się hymnem państwowym w obecności pocztu ze sztandarem szkoły. Niektóre z nich poprzedza Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.
  2. Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone są z uroczystością Święta Edukacji Narodowej i odbywają się w tym samym dniu.
  3. Jest to jednocześnie dzień przyjęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. W tym dniu składają oni na sztandar szkolny w obecności dyrektora, grona profesorskiego, rodziców i uczniów starszych klas uroczyste ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych – rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. – stajemy przed sztandarem szkoły i w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców uroczyście ślubujemy strzec honoru ucznia szkoły, uczyć się pilnie i osiągać coraz lepsze wyniki, by w przyszłości służyć swej Ojczyźnie – Rzeczpospolitej Polskiej.

Ślubujemy!

Mając w pamięci postać patrona szkoły, wielkiego patrioty – ks. Piotra Skargi, świadomi więzi z wybitnymi wychowankami tej szkoły, niegdyś uczniami jak my, później uczonymi, artystami, ludźmi rzetelnej pracy – ślubujemy rozwijać w sobie postawę obywatelską, aktywność społeczną i dobro innych stawiać ponad własne.

Ślubujemy!

Pamiętając też o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się codzienny trud nauczycieli i rodziców, ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania. Niech naszej młodości przyświeca hasło, które czytamy na tym sztandarze:

„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”!

Ślubujemy!

§ 76

Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 78

1.Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzone na wniosek:

1)organów szkoły,

2)organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna.

3.O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. przyjęto do stosowania od 1 września 2015 roku.