kredyty bez bik

Stres pod kontrol?

CEL PROJEKTU:
  • Wdra?anie uczniów naszej szko?y do aktywnego i ?wiadomego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym i gospodarczym
  • Zapoznanie uczniów z skutecznymi i niezawodnymi sposobami redukcji poziomu stresu w ró?nych sytuacjach spo?ecznych
  • Doskonalenie umiej?tno?ci radzenia sobie ze stresem w ró?nych sytuacjach ?yciowych i spo?ecznych
OPIS PROBLEMU:

W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie ogl?dn? film szkoleniowy „JAK RADZI? SOBIE ZE STRESEM” – film znajduje si? w bibliotece szkolnej.

Nast?pnie przeprowadzona zostanie lekcja: „Stres pod kontrol?”, w czasie której nauczyciel przedstawia uczniom 19 niezawodnych sposobów redukcji stresu – materia?y do lekcji otrzyma ka?dy wychowawca podczas szkolenia zespo?u wychowawczego. Na zako?czenie lekcji uczniowie podczas burzy mózgów wype?niaj? map? my?li: „STRES”.

W miar? mo?liwo?ci pedagog szkolny przeprowadzi warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem przedstawiaj?c praktyczne metody przezwyci??ania stresu.
Uczniowie przygotuj? gazetk? tematyczn?.

W miar? mo?liwo?ci pani pedagog zaprosi pani? psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach zaj?cia warsztatowe.

CZAS REALIZACJI:

rok szkolny 2009 / 2010

MIEJSCE REALIZACJI:

Liceum Ogólnokszta?c?ce m. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p.

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Terminy realizacji projektu ustalaj? wychowawcy klas, spotkania warsztatowe z pani? psycholog ustala pani pedagog szkolny

Wychowawcy po zrealizowaniu projektu proszeni s? o wype?nienie KART REALIZACJI PROJEKTU do koordynatora projektu.