kredyty bez bik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 

rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Rodzaj czynności

8.05 – 9.06. 2017r.

1 – 4.08. 2017r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,

 • karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

 • wyciąg aktu urodzenia,

 • kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

8.05 – 27.06. 2017r.

1 – 22.08. 2017r.

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do szkoły

23 – 27.06. 2017r.

do godz. 1500

-----------

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30.06. 2017r.

do godz. 1000

23.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

30.06 – 5. 07. 2017r..

23 – 25.08. 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

7.07. 2017r.

do godz. 1000

28.08. 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7.07. 2017r.

28.08. 2017r.

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Założenia oferty szkolnej

 1. Szkoła oferuje nauczanie w sześciu kierunkach kształcenia.

 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).

 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.

 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów tylko w zakresie podstawowym.

 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany kierunku kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.

 6. W klasie drugiej rozpocznie się nauczanie przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo (w klasach o rozszerzeniach ścisłych) i przyroda ( w klasie o rozszerzeniu humanistycznym).

 7. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych.

 8. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także - międzyooddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugi język obcy ( hiszpański, rosyjski, niemiecki lub angielski ) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 9. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018

Kierunek

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

matematyka i geografia

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i fizyka

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

C

RATOWNICZO-MEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy

biologia

chemia

D

LINGWISTYCZNY

język polski i język angielski

oraz

wos lub język niemiecki

język polski

język angielski

język niemiecki

wos

E

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

geografia i biologia

oraz

wos lub język angielski

język polski

język angielski

geografia lub biologia

wos

F

PRAWNY

geografia i język angielski

oraz

wos lub historia

język polski

język angielski

historia lub wos

geografia

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów spośród 200 możliwych do zdobycia:

 1. Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum do 100 punktów.

 2. Z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum do 72 punktów liczonych wg zasady:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty.

6. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 17 22 16 112.