kredyty bez bik

OTWARTA FIRMA - Biznes przy tablicy

W ramach realizacji ?WIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSI?BIORCZO?CI uczniowie Liceum Ogólnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. brali udzia? w projekcie „OTWARTA FIRMA” – „Biznes przy tablicy”. Projekt realizowany przez Fundacj? M?odzie?owej Przedsi?biorczo?ci ma wzbogaca? ofert? edukacyjn? szko?y i przygotowa? uczniów do ?wiadomego wyboru dalszej ?cie?ki edukacyjnej i zawodowej.
Natomiast uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w projekcie „KOLOROWY ZAWRÓT G?OWY”. Celem tego projektu by?o zapoznanie uczniów z oddzia?ywaniem kolorów i ich wp?ywem na osobowo?? cz?owieka. Uczniowie klasy III a przeprowadzili konkurs na najbardziej kolorowo ubran? uczniowsk? klas?. W ka?dym dniu uczniowie mieli ubra? si? w ubrania danego koloru:

PONIEDZIA?EK
- CZERWONY -
Ciep?y kolor oddaj?cy blisko??. Dzia?a pobudzaj?co a w skrajnych przypadkach mo?e powodowa? zachowania agresywne. Powoduje podniesienie ci?nienia krwi. Jest bardzo dobrym kolorem dla elementów wyró?nionych na stronie.

Kolor czerwony pozwala na szybsze odzyskiwanie sprawno?ci umys?owej, przy?piesza rytm serca, daje uczycie ciep?a, poprawia nastrój. Jest uwa?any za kolor mi?o?ci, dzia?a pobudzaj?co. Czerwie? dodaje energii, odwagi, wyzwala bunt i nami?tno??, jest twórcza i niszcz?ca jednocze?nie. Symbolizuje potrzeb? aktywno?ci fizycznej i emocjonalnej, mo?e informowa? o s?abym kr??eniu krwi i niskim ci?nieniu. Osoba, która lubi ten kolor ma gwa?towny charakter, jest p?omienna i impulsywna. Cechuje ja odwaga, porywczo??, sk?onno?? do wspania?omy?lno?ci. Jest tak?e osob? niecierpliw? i czasami egoistyczn?.

WTOREK
- NIEBIESKI -

Jest to kolor ludzi zachowawczych, którzy nie ulegaj? emocjom. Jasne odcienie przywracaj? optymizm wi??? si? z lojalno?ci?, ufno?ci?, rado?ci? ale i spokojem. Cz?sto kojarzony z wierno?ci? i sta?o?ci?. Jak ziele? ma dzia?anie uspokajaj?ce. Symbolizuje m?odo??.

Kolor niebieski jest najbardziej popularnym kolorem. Ten kolor informuje o potrzebie dokonania czego? nowego, oryginalnego, wyra?a pragnienie aby inni dostrzegali nasz? m?dro??. Je?eli jest to twój kolor to jeste? osob?, która umie opanowywa? emocje, kontrolowa? swoje uczucia, pragniesz aby ci? doceniano.

Inne osoby w twojej obecno?ci nabieraj? powagi. Jeste? osoba oszcz?dn? w s?owach, ubierasz si? pow?ci?gliwie, jeste? nie?mia?a i bardzo wytrwa?a. Ciemnoniebieski oznacza du?a wiedz?, religie i podró?e. Jest to barwa prawdy.

Symbolizuje osob?, która kocha dzieci. Jasnoniebieski dotyczy sfery duchowej cz?owieka. Charakteryzuje osob?, lojaln? na której mo?na polega?.

?RODA
- ?Ó?TY –
Bardzo ciep?y kolor. Barwa s?o?ca i ?wiat?a. Równie? ma wp?yw uspokajaj?cy.

W intensywnej tonacji mo?e dzia?a? pobudzaj?co na kor? mózgow?. W stonowanych odcieniach charakterystyczny dla intelektualistów. Symbolizuje m?dro?? i intelekt. Uspokaja ale jednocze?nie pobudza do wysi?ku intelektualnego.

Kolor ?ó?ty to kolor s?o?ca, m?dro?ci, barwa tworzenia i mi?o?ci. ?ó?te promienie s? inspiruj?ce i ?yciowo podniecaj?ce w kierunku wy?szej mentalno?ci. Oznacza s?aw?, ciep?o i ?ywotno??. Symbolizuje l?k przed samotno?ci?, informuje o potrzebie kontaktu z innymi. Mo?e wskazywa? na k?opoty z przewodem pokarmowym. Je?eli lubisz ten kolor to jeste? osob? szczodr?, twórcz?, zmys?ow?. Zawsze d??ysz do szcz??cia, jeste? wra?liwa i ?atwo ci? zrani?. W mi?o?ci jeste? niezdecydowana, zazdrosna i nie?mia?a. Jednym z twoich celów jest nale?e? do znanych elit i najlepszego towarzystwa. ?ó?ty jest tak?e kolorem osób nadwra?liwych.

CZWARTEK
- ZIELONY –

Kolor harmonii i zrównowa?enia. Stwarza atmosfer? spokoju i odpoczynku. Jest to kolor charakterystyczny dla osób tolerancyjnych, zrównowa?onych, spokojnych. Pono? wp?ywa równie? na obni?enie ci?nienia krwi.

Ziele? jest kolorem przyrody, post?pu umys?u i cia?a, zrównowa?onej si?y, sprzyja polepszeniu sytuacji materialnej, ma uspokajaj?cy wp?yw na nasz system nerwowy. Mo?e tak?e symbolizowa? k?opoty emocjonalne, t?sknot? za równowag? zewn?trzn?, potrzeb? skupienia si? na sobie.

Osoba, która lubi kolor zielony jest ?atwa w po?yciu, jest towarzyska, nie lubi skandali. W mi?o?ci nie lubi urazów, podejrzliwo?ci i wytykania wad, takie cechy rokuj? szcz??liwe ma??e?stwo. Mi?o?? dla tej osoby oznacza sta?o?? i ciep?o. Ciemna ziele? charakteryzuje osoby, które ceni? spokój, stabilizacje, umiarkowanie i pieni?dze. Niepokój, napi?cia przejawiaj? si? wtedy, kiedy pragnienia seksualne nie znajd? zaspokojenia. Jasna ziele? oznacza lojalno?? w zwi?zku z partnerem, delikatno??, jest barw? m?odo?ci i nietrwa?ej równowagi.

PI?TEK
- FIOLETOWY -


Uspokaja i zach?ca do melancholii. Charakteryzuje introwertyków zamkni?tych w sobie, artystów, twórców. ?agodzi stres i zapobiega bezsenno?ci.

Kolor fioletowy symbolizuje zainteresowanie sfer? duchow?, poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotycz?ce naszego ?ycia. Jest kolorem wolno?ci i przestrzeni, oznacza przyja?? i spontaniczno??. Osoba, która lubi ten kolor ma poci?g do rzeczy pi?knych, bogatych, nie lubi miernoty. Jest tajemnicza i dumna, potrafi zadziwia? ludzi swoj? intuicj? i filozoficznymi pogl?dami. Lubi tajemnice, zagadki, ryzyko.

WYNIKI KONKURSU:

PONIEDZAIA?EK: - 1 f
WTOREK: - 2 a
?RODA: - 1 a
CZWARTEK: - 3 a
PI?TEK: - 2 f

Koordynatorzy projektu: Marta Lalicka – Saj. Iwona Flis