kredyty bez bik

Dołącz do nas!

Dział: Aktualności
Czytany 2956 razy

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

7.05 – 11.06. 2018r.

10 – 31.07. 2018r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

·         dwie fotografie podpisane na odwrocie,

·         karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub

·         lekarza szkolnego,

·         wyciąg aktu urodzenia,

·         kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

·         orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu lub innymi schorzeniami.

7.05 – 11.05.2018. (dotyczy profilu prozdrowotnego)

10- 16.07.2018r. (dotyczy profilu prozdrowotnego)

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

·         dwie fotografie podpisane na odwrocie,

·         karta zdrowia ucznia wydana przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,

·         wyciąg aktu urodzenia,

·         kopie lub oryginały; dyplomów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, dyplomy za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

Do 31.05. 2018r.

Do 3.08.2018r. (dotyczy profilu prozdrowotnego)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Do 4.06.2018r.

Do 6.08.2018r.
(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

8.05 – 27.06. 2018r.

10.07 – 07.08. 2018r.

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do szkoły

7.05 – 12.05.2018. (dotyczy profilu prozdrowotnego)

10- 17.07.2018r.
(dotyczy profilu prozdrowotnego)

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do szkoły

22 – 26.06. 2018r.
do godz. 1500

-----------

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30.06. 2018r.
do godz. 1000

23.08. 2018r.
do godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

29.06 – 6. 07. 2018r..

22 – 24.08. 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

9.07. 2018r.
godz. 1000

22.08. 2018r.
godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

10.07. 2018r.

27.08. 2018r.

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Założenia oferty szkolnej

 1. Szkoła oferuje nauczanie w ośmiu kierunkach kształcenia.
 2. Kierunek kształcenia scharakteryzowany jest przez grupę 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (dwa - ściśle określone i trzeci wybierany przez ucznia).
 3. Wyboru kierunku kształcenia uczniowie dokonują na etapie naboru.
 4. W klasie pierwszej realizowane jest nauczanie przedmiotów tylko w zakresie podstawowym.
 5. Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mogą jeszcze dokonać zmiany kierunku kształcenia, a tym samym rozszerzeń - których nauczanie rozpocznie się od klasy drugiej.
 6. W klasie drugiej rozpocznie się nauczanie przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo (w klasach o rozszerzeniach ścisłych) i przyroda ( w klasie o rozszerzeniu humanistycznym).
 7. W każdej klasie obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych.
 8. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach, także - międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Pierwszy język obcy (angielski lub niemiecki) powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, drugi język obcy ( hiszpański, rosyjski, niemiecki lub angielski ) nie musi być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku wyboru kierunku z rozszerzonym językiem angielskim (wymagana jest znajomość tego języka na poziomie III.1) liczba godzin języka angielskiego będzie wynosić 7 godzin tygodniowo począwszy od klasy drugiej.

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019

Kierunek

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

A

MENADŻERSKI

matematyka i geografia

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

geografia

B

POLITECHNICZNY

matematyka i fizyka

oraz

informatyka lub język angielski

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

C

RATOWNICZO-MEDYCZNY

biologia i chemia

oraz

matematyka lub język angielski

język polski

język obcy

biologia

chemia

D

INŻYNIERYJNY

matematyka i chemia

oraz

fizyka lub j. angielski

matematyka

chemia

fizyka

j. angielski

E

PROZDROWOTNY

z programem sportowym

geografia i biologia

oraz

wos lub j. angielski

język polski

geografia

biologia

j. angielski

F

LINGWISTYCZNO -  PRAWNY

wos i język polski

oraz

historia lub język angielski (lub język niemiecki)

język polski

język angielski

język niemiecki

wos

G

PSYCHOLOGICZNY

biologia i j. polski

oraz

wos lub j. angielski

biologia

j. polski

j. angielski

wos

H

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Pod patronatem Jednostki Strzeleckiej 2051

geografia i biologia

oraz

historia lub język angielski

język polski

język angielski

geografia lub biologia

historia

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów spośród 200 możliwych do zdobycia:

 1. Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum do 100 punktów.
   
 2. Z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum do 72 punktów liczonych wg zasady:

Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 punktów.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu
  3 punkty.
 4. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać ze strony internetowej szkoły pod adresem www.losedziszow.edu.pl
  oraz codziennie w godzinach od 700 – 1500 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 17 22 16 112. 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)