Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Małopolskim

 

1.Dane teleadresowe

Adres: ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski

Województwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Telefon: 17 22 16 112, 17 22 16 704

Faks: 17 22 16 112

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www:  www.losedziszow.edu.pl

NIP: 818 13 53 449

REGON: 690691060

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

2. Dyrektor

Imię i nazwisko: Jan Flisak

Siedziba: ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie

Telefon: 17 22 16 112

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kompetencje Dyrektora

Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, ocenianie ich pracy i ustalanie wysokości dodatków motywacyjnych,

4) sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

6) współpraca z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz pielęgniarką – higienistką szkolną,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi,

8) przewodniczenie radzie pedagogicznej,

9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

10) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

11) tworzenie zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego i zespołów zadaniowych oraz powoływanie ich przewodniczących,

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

13) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,

14) inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, celem których jest rozwijanie kompetencji uczniów,

15) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,

16) przedstawianie radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

17) dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

18) ustalanie i aktualizowanie obowiązującego w szkole zestawu podręczników pod koniec każdego roku szkolnego oraz podanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego,

19) ustalanie w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na każdy rok szkolny,

22) przydzielanie nauczycielom dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

23) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

24) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych zawartych w programach nauczania i szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym,

25) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

26) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem, który jest odrębnym dokumentem,

27) skreślanie pełnoletniego ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

28) skreślanie niepełnoletniego ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zapewnieniu mu odpowiedniej, innej szkoły,

29) organizowanie okresowej, co cztery lata, inwentaryzacji majątku szkolnego,

30) czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,

31) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

4. Podstawa prawna

Akt Założycielski Kuratora Oświaty z dnia 9.04.1945 r.

Uchwała Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego XIII/84/2019 z dnia 29.11.2019

5. Forma prawna

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

6. Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny (pobierz)

7. Cel i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły – rozdział 2 (§9 - §21;
str. 5 - 11)

8. Statut

Statut Szkoły (pobierz)

9. Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt.

Wszystkie sprawy urzędowe załatwiane są w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy młodzieży do szkoły,

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego,

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń
o realizacji obowiązku szkolnego i innych,

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły.

2. Księgowość szkoły:

- sprawy związane z finansami szkoły,

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu,

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły,

- prowadzenie działalności socjalnej.

11. Wysokość opłat

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę
w wysokości:

1. duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

2. duplikat świadectwa – 26,00 zł.

12. Informacje udostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publicznej, które nie zostały zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ich pisemny wniosek.

13. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Młp., tel: 17 22 16 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Inspektorem Ochrony Danych w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..