Siedzibą Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. jest budynek przy ulicy Fabrycznej 5.


Szkołę prowadzi Powiat Ropczycko - Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach a organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty.   

Zajęcia lekcyjne odbywają się w 13 salach lekcyjnych. Do dyspozycji uczniów pozostaje także czytelnia i biblioteka z dostępem do Internetu. W 2002 r szkoła otrzymała z MENiS nową pracownię komputerową a w najbliższej przyszłości zostaną poczynione starania o pozyskanie następnej. Wówczas oddano do użytku uczniów „pokój multimedialny” , gdzie  podczas wolnego czasu mogą oni rozwijać swoje zainteresowania informatyczne korzystając ze sprzętu komputerowego połączonego z Internetem. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej i odremontowanej sali gimnastycznej, w których jednocześnie może być objętych zajęciami cztery grupy uczniowskie. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.


W kolejnych latach dokonano remontu  toalet na I a następnie na II piętrze. Pomieszczenia na parterze zaadaptowano na szatnie szkolne, które wyposażono w nowe wieszaki. Wyremontowano pomieszczenia administracyjne. Na podniesienie estetyki budynku wpłynęło zamontowanie nowych drzwi wejściowych zarówno głównych jak i bocznych. Zakupiono rzutnik multimedialny i laptop.   W 2003 r. w miejsce mieszkania służbowego i sklepiku szkolnego,  przeniesiono bibliotekę tworząc w ten sposób nowoczesne, przestronne, estetyczne zaplecze czytelniczo-biblioteczne wyposażone w nowe meble i sprzęt. W bieżącym roku dokonano dalszej rozbudowy o kolejne pomieszczenie, w którym znajdzie miejsce pracownia multimedialna pozyskana poprzez  realizację projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Powiększono  także gabinet dyrektora szkoły.


Wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe w salach i na korytarzach szkolnych co w znacznym stopniu poprawiło jakość i warunki pracy. Rokrocznie malowano część sal i korytarzy a generalnie odremontowano pracownie polonistyczną, geograficzną i matematyczną a w ostatnim czasie również chemiczną. Większość tych remontów prowadzono ze środków pozabudżetowych, które udało się pozyskać głównie dzięki wygranym projektom, sponsorom i rodzicom uczniów. Zmieniło się obejście szkoły, powstały nowe klomby, rabaty, wyremontowano część ogrodzenia  wokół szkoły, zainstalowano bramy, dzięki czemu obejście szkoły jest zamykane na czas, kiedy nie odbywają się lekcje.
Przed wejściem do szkoły na stałe zamontowano  ławki.


W 2005r. dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku i wejściu do szkoły.


Od 1 września 2002 r. liceum jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym nauka kończy się Nową Maturą.


W roku szkolnym 2004/05 w szkole istniało cztery klasy pierwsze,  sześć klas drugich i pięć klas trzecich a więc 15 oddziałów liczących 452 uczniów, pochodzących z Sędziszowa Młp., częściowo z Ropczyc oraz z okolicznych wiosek. Młodzież w przeważającej części wywodzi się z rodzin robotniczych i chłopskich o średnim i niskim poziomie zamożności ich rodziców.


Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor i wicedyrektor. W szkole pracuje ogółem 33 nauczycieli, z tego na pełnym etacie zatrudnionych jest 27 nauczycieli oraz 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy. W gronie tym znajduje się nauczyciel – bibliotekarz i pedagog szkolny (zatrudniony na pół etatu). Spośród grona nauczycielskiego 15 pedagogów posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 7 stopień nauczyciela mianowanego, 9 stopień nauczyciela kontraktowego oraz 2 stażystów.


Uczniowie korzystają z pomocy medycznej higienistki szkolnej i doraźnie lekarza. Jego obecność w szkole wynika z konieczności przeprowadzenia stosownych badań ogólnych  i związana jest ze szczepieniami uczniów.


W szkole zatrudnionych jest 8 pracowników niepedagogicznych; 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi, w tym 2 sprzątaczki oraz 3 pracowników gospodarczych, którzy odpowiadają za porządek pomieszczeń i obejścia zarówno szkoły jak i hali widowiskowo-sportowej. 


Od roku szkolnego 2004/05 praca rady pedagogicznej odbywa się w zespołach zadaniowych:

 • zespół przedmiotów humanistycznych – przew. A. Kędziora-Śmiałek
 • zespół języków obcych – przew. L. Kopciuszyńska
 • zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przew. B. Rogowska
 • zespół wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego – przew. J. Magdoń
 • zespół wychowawczy – przew. A. Grabiec

Ponadto w szkole istnieją zespoły zadaniowe:

 • zespół do opracowywania planu rozwoju szkoły
 • zespół ds. ewaluacji programu  wychowawczego
 • zespół ds. ewaluacji  programu profilaktycznego
 • zespół ds. ewaluacji  WSO
 • zespół do mierzenia jakości pracy szkoły
 • zespół ds. rekrutacji
 • zespół ds. obchodów jubileuszu szkoły
 • komisja wnioskowa
 • komisja socjalna
 • komisja likwidacyjna

Dla podwyższenia jakości pracy szkoły systematycznie prowadzone jest wewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wewnątrzszkolne mierzenia jakości pracy szkoły.


W roku szkolnym 2004/05 wypracowano i wdrożono do realizacji Standardy Edukacyjne Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Absolwent naszej szkoły :

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 2. Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
 4. Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 5. Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i wybrane teksty kultury, docenia potrzebę aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 6. Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, zna swoje miejsce i rolę w systemie obrony RP, zna podstawowe przepisy prawa.

Zadaniem szkoły jest tak organizować proces  edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy, aby wszyscy uczniowie osiągnęli te standardy.

Współrealizatorami ich osiągania są wszystkie podmioty współpracujące w szkole a więc  uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.


Lucyna Doroba, Halina Szela