Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i ewentualnym potwierdzonym zachowaniem z powodu koronawirusa (SARS-CoV-2) w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

ROZDZIAŁ I

CEL PROCEDURY

 1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.
 3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Liceum Ogólnokształcącym zachorowania z powodu koronawirusa.

ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne na temat koronawirusa

 1. Wirus przenosi się:
 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach,   na niektórych przedmiotach po 48 godzinach.
 1. Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zachorowania z powodu koronawirusa (SARS-CoV-2):
 2. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB (2) osób ze styczności z zakażonym. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:
 • Kryteria kliniczne. Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • Kryteria epidemiologiczne. Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

 1. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

ROZDZIAŁ III

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna są to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżniamy następujące fazy profilaktyki zdrowotnej:

 • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka-działania na terenie szkoły,
 • profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie,
 • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

ROZDZIAŁ IV

Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, pracowników szkoły:

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów szkoły:
  • W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. Uczeń wraz z sekretarzem szkoły/ dyrektorem przechodzi do gabinetu pielęgniarki (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu ucznia i prosi o odebranie ucznia z gabinetu pielęgniarki.
  • Każdy uczeń ma obowiązek, wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej zdezynfekować ręce lub umyć je według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – możliwie szybko wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykanie, np. przy powitaniu, osoby.
  • Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak Covid-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na ciało.
  • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych(undefined -w-dziedziniechorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
  • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma).
  • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  • Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub podrobami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
  • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  • Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
  • Nie pić napojów z nikim innym z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w opakowaniu (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).
 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:
  • W momencie złego samopoczucia ucznia rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu ucznia.
  • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej zdezynfekować ręce lub je umyć według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
  • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak Covid-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
  • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na ciało.
  • Uczeń będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – rodzic NIE powinien posyłać do szkoły Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (undefined). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
  • U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną – NIE należy od razu podejrzewać zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o zdrowie ucznia NIE należy posyłać go do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma).
  • W przypadku dziecka mającego łagodne objawy ze strony układu oddechowego, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostawić go domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  • Unikać podawania dziecku do spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub podrobami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
  • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  • Dbać o odporność dziecka- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
  • Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło napojów z nikim innym z tej samej butelki, nie dawało ,,gryza” jedzenia nikomu, nie częstowało nikogo żywnością znajdującą się w opakowania (np. chipsy, paluszki, ciastka-palce dłoni mogą zawierać zarażona ślinę).
  • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.

 

 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły:
  • W momencie złego samopoczucia ucznia nauczyciel/ wychowawca natychmiast zgłasza fakt dyrektorowi szkoły,
  • Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem, zapisując tę lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy.
  • Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej zdezynfekować ręce lub je umyć według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Nauczyciel ma obowiązek po każdej lekcji zdezynfekować ręce lub je umyć według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.
  • Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykanie, np. przy powitaniu, osoby.
  • Nauczyciel przypomina uczniowi sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa. Taka osoba jest niezwłocznie kierowana do pielęgniarki ( wydzielony fragment gabinetu higienistki).
  • Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
  • Nauczyciel przypomina uczniowi, żeby nie pił napojów z nikim innym z tej samej butelki, nie dawał „gryza” jedzenia nikomu, nie częstował nikogo żywnością znajdującą się w opakowaniu (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).
  • Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie.
  • W oddziale po każdej lekcji należy wietrzyć salę. Za dezynfekcję stolików odpowiedzialna jest sprzątaczka (co 2 godziny).
  • Nauczyciel będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (undefined). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
  • Chory nauczyciel i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma).
  • Nauczyciel mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  • Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub podrobami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
  • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  • Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
  • Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.
 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły:
  • Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapobiegających zarażeniom koronawirusem mają obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem.
  • Pracownicy niepedagogiczni przypominają uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek co 3 godziny lekcyjne zdezynfekować ławki i krzesełka w każdym gabinecie klasowym oraz po każdej lekcji zdezynfekować klamki w drzwiach.
  • Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdej przerwie śródlekcyjnej zdezynfekować toalety uczniowskie, nauczycielską oraz poręcz klatki schodowej.
  • Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.
  • Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym odnotować dezynfekcję własnoręcznym podpisem na karcie działań dezynfekcyjnych w szkole.
  • Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykanie, np. przy powitaniu, osoby.
  • Pracownicy niepedagogiczny stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak Covid-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
  • Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na ciało.
  • Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie.
  • Pracownik niepedagogiczny będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (undefined). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
  • Chory pracownik niepedagogiczny i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma).
  • Pracownik niepedagogiczny mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  • Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niedogotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
  • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  • Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
  • Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.
 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych- higienistka szkolna:

Pielęgniarkę szkolną obowiązują zapisy dotyczące pracowników niepedagogicznych zapisanych w punktach 4.1.– 4.17

 • Pielęgniarka szkolna ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem.
 • Pielęgniarka szkolna ma obowiązek przypomnieć wszystkim uczniom o prawidłowym myciu rąk.
 1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania dyrektora szkoły: Dyrektora szkoły obowiązują zapisy dotyczące pracowników pedagogicznych zapisanych w punktach 3.1.– 3.17.
  • Dyrektor szkoły wywiesi w widocznym miejscu w szkole- w każdej łazience instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
  • Dyrektor apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
  • Dyrektor zwraca uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy.
  • Dyrektor informuje ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  • Dyrektor nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  • Dyrektor informuje rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa, miało kontakt z osobą zarażoną i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w Ropczycach, zgłosił się do oddziału zakaźnego.
  • Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj, kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  • Dyrektor w przypadku dodatkowych wątpliwości dzwoni na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuje o jej działaniu innych – tel. 800 190 590.
  • Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemicznego/ miał kontakt bezpośredni z osoba zarażoną w ciągu ostatnich 14 dni, zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

1) Dyrektor szkoły bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Ropczycach.

2) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

3) Dyrektor szkoły o tym fakcie powiadamia również organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty we Rzeszowie.

4) Po uzgodnieniach z wymienionymi instytucjami w sytuacji kryzysowej dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia lekcyjne w szkole do stwierdzenia przez odpowiednie instytucje braku zagrożenia zachorowaniem wywołanym koronawirusem.

 • Zapewnienie uczniom, pracownikom szkoły odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki techniczne – dostęp mydła antybakteryjnego, środków dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i ręczników papierowych; właściwy plan higieny i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 • Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Jan Flisak

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

.