Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W tym dniu liceum odwiedzi?o ponad 400 uczni?w klas trzecich z gimnazj?w z : Czarnej S?dziszowskiej, Iwierzyc, Kamionki, Ocieki, Ostrowa, Ropczyc - ZS nr 3 z Czekaja, Ropczyc – ZS nr 5 z Witkowic, S?dziszowa M?p, Wielopola Skrzy?skiego, Zagorzyc.

Uczniowie przybyli pod opiek? swoich nauczycieli, wychowawc?w a tak?e dyrektor?w.

Go?ciom zaprezentowany zosta? r??norodny wachlarz dzia?a?      prowadzonych w szkole.

Gimnazjali?ci;

poznali ofert? edukacyjn? szko?y na rok 2011/2012

- otrzymali foldery rekrutacyjne, zak?adki papierowe ze zdj?ciami obrazuj?cymi sceny z ?ycia szko?y, zasady rekrutacji

- szko?a planuje uruchomi? 6 oddzia??w o podobnych kierunkach kszta?cenia jak dotychczas, ale nowatorskie programy to:

a) opr?cz dotychczas nauczanych j?zyk?w obcych – angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego tak?e hiszpa?ski

b) realizacja pilota?owego programu nauczania podstaw przedsi?biorczo?ci w jednej z klas pierwszych w oparciu o nowatorskie metody nauczania i gry symulacyjne (jako jedna z dziesi?ciu szk?? z wojew?dztw podkarpackiego i ma?opolskiego, w kt?rej ten program b?dzie realizowany)

zapoznali si? z baz? dydaktyczn? szko?y

-obejrzeli wystawy tematyczne przygotowane w bibliotece i czytelni, w pracowniach j. polskiego, j. niemieckiego, biologicznej

- obejrzeli pokazy w pracowni fizycznej, chemicznej

- uczestniczyli w rozgrywkach gier komputerowych

- poznali osi?gni?cia prezentowane przez cz?onk?w ZS „Strzelec”, obejrzeli pokaz sprawno?ci strzeleckich w wykonaniu cz?onk?w tego zwi?zku

- spotkali si? z uczniami pracuj?cymi w Telewizji Szkolnej, w Samorz?dzie Uczniowskim, Klubie Europejskim „Europoint”

- obejrzeli rozgrywki „Szkolnych Mistrzostw Europy – EURO 2012” w pi?k? no?n? zorganizowane w ramach Szkolnego Dnia Sportu, kt?re rozgrywane by?y w szkolnej hali sportowej. W przerwach miedzy meczami odbywa?y si? konkursy i zabawy sportowe. Wszystko przebiega?o w mi?ej atmosferze, wszyscy uczestnicy obdarowani zostali s?odyczami i owocami. 

Po obejrzeniu warunk?w nauki i pracy w szkole udali si? do MGOK  w S?dziszowie aby obejrze? musical „Dzwonnik z Notre Dame”.

 

 

 

 

 

Czytany 735 razy